شما آدرس سایت خود را ثبت نکرده اید.
ثبت نام پروتکل چیست

جوان وی پی ان

ارائه دهنده خدمات فیلترشکن با سرعت بالا و قیمت مناسب

پروتکل ساکس

پروتکل ساکس

دستگاه مورد نظر را روشن و مرورگر کوچک آن فعال می گردد.

دستگاه يک سيگنال راديوئي را ارسال و جستجو برای سرويس مربوطه را آغاز می نمايد

با مرکز ارائه دهنده خدمات ارتباط برقرار می گردد.

يک سايت جهت مشاهده انتخاب می گردد.

ارسال می گردد. Gateway برای يک سرويس دهنده  ساکس   درخواست موردنظر با استفاده از

بازيابی می نمايد. ، Http اطلاعات مورد نظر را با استفاده از پروتکل Gateway سرويس دهنده

رمز می نمايد. WML را بر اساس Http اطلاعات مبتنی بر Gateway سرويس دهنده

در نهايت نسخه اينترنتی بدون کابل، صفحه وب مورد نظر نمايش داده می شود.

بمنظور ايجاد محتويات مبتنی بر اينترنت بدون کابل ، يک وب سايت اقدام به ايجاد يک سايت مبتنی بر متن با

ساکس   توسط يک سرويس دهنده وب برای يک Http وضوح تصوير پايين ، می نمايد. داده ها از طريق پروتکل

مترجم اسکريپت ها و پروتکل های مورد ،  ساکس   encoder : ارسال می گردند. سيستم فوق شامل Gateway

اطلاعات تبديل شده را gateway است . در ادامه WML به HTTP نظر بمنطور تبديل اطلاعات مبتنی بر

ارسال می نمايد.  ساکس   برای سرويس گيرنده

و سرويس گيرنده ، به ويژگی های هر يک از بخش های پروتکل Gateway عمليات انجام شده در حد فاصل بين

بستگی خواهد داشت . در ادامه به بررسی هر يک از عناصر موجود در پروتکل پشته ای ،  ساکس   پشته ای

اشاره می گردد:  ساکس 

پروتکل فوق ، ابزارهای لازم بمنظور ايجاد محتويات . (Application Enviroment Wireless( ساکس   

نمونه هائی در اين زمينه بوده که WMLScript و WML . مبتنی بر اينترنت بدون کابل را نگهداری می نمايد

ترکيب خواهند شد. WML با

ايجاد شده بين دستگاه و شبکه را مشخص می کند. session نوع . (Protocol Wireless Session(پروکسی   

ارتباط ايجاد شده می تواند بصورت “اتصال گراء ” و يا ” بدون اتصال ” باشد. در مدل اتصال گراء ، داده در دو

بسته اطلاعاتی مربوطه را پروکسی   مسير ( رفت و برگشت ) بين دستگاه و شبکه حرکت خواهد کرد. در ادامه

۳۹

از broadcast ارسال خواهد کرد. مدل بدون اتصال ، در موارديکه که اطلاعات بصورت WTP برای لايه

بسته اطلاعاتی را  ساکس   طريق شبکه برای دستگاه ارسال می گردد ، استفاده می شود. در اين حالت و در ادامه

ارسال خواهد کرد. WTP به لايه

لايه فوق بمنزله يک مرکز کنترل کننده ترافيک بوده و باعث . (Transaction protocol Wireless(socks

را transaction حرکت داده ها بصورت منطقی و در مسير مناسب می گردد. اين لايه همچنين نوع درخواست

نيز مشخص خواهد کرد.

اغلب ويژگی های امنيتی ارائه شده توسط بخش . (Layer Security WireLess Transport(socks

را ارائه می نمايد. عملياتی نظير : بررسی پيوستگی داده ها ، رمزنگاری و تاييد اعتبار TCP/IP پروتکل TLS

سرويس گيرنده و سرويس دهنده ، توسط لايه فوق انجام می گيرد.

در گير می شود. Network Carrier لايه فوق با لايه . (Protocol WireLess Datagram(socks

متفاوت است . تمام اطلاعات مورد نياز بمنظور bearers با مجموعه ای از  ساکس   مسئوليت لايه فوق تطبيق

تطبيق در لايه فوق ارائه می گردد.

نيز گفته می شود. لايه فوق شامل تکنولوژی هائی است که ارائه bearers به لايه فوق . Network Carriers –

دهندگان خدمات بدون کابل عرضه می نمايند.

اطلاعات در اختيار “مرورگر کوچگ” گذاشته خواهند ،  ساکس   پس از دريافت اطلاعات توسط سرويس گيرنده

شد. نرم افزار فوق يک برنامه بسيار کوچک بوده که در دستگاههای بدون کابل از قبل تعبيه شده است . برنامه

فوق بعنوان يک اينترفيس بين کاربر و اينترنت بدون کابل ، ايفای وظيفه می نمايد. شکل زير صفحه اوليه يک

مرورگر کوچک را نشان می دهد: